Arxiu mensual: març de 2021

Informació Professorat Tècnic FP

A petició de les Juntes de Personal Docent, el Director General de Formació Professional i la Directora General de Personal Docent han convocat una reunió informativa:

Toni Baos informa que van rebre la petició de les juntes per tenir informació sobre LOMLOE i els Professors Tècnics de Formació Professional. Esperen que el ministeri faci desplegament de la llei per a FP. De moment, no poden afirmar res més, però preparen normativa suficient per donar estabilitat als docents de cara al curs vinent. 

El que sí han de fer és que els docents amb requisits, passin al grup A1, però no saben quina manera establirà el Ministeri per fer el canvi.

Rafi Sánchez, de personal docent, diu que esperen el desplegament de la llei i com abans millor per evitar incerteses. Sobretot en aquelles especialitats que no tenen un grau universitari associat.

S’han compromès a enviar l’esborrany quan el Ministeri l’enviï.

Hem demanat:

-Que tots els docents que tinguin els requisits, adquireixin la nova categoria de manera ràpid, àgil, segura legalment i de forma retroactiva a l’inici de la llei i que aquells que no en tenen, tinguin un període per poder-los adquirir.

-Que es crei un període transitori per no perdre cap docent en aquesta transició.

-Que se solucioni urgentment.

-Que es tingui en compte la falta de docents en algunes especialitat de Formació Professional.

-Que estableixin un calendari clar.

-Que cap docent perdi la categoria laboral. 

Seguim pendents de les decisions del Ministeri d’Educació. 

Vídeo explicatiu de la nova llei específica de FP 

Mesa sectorial: Places ATD

Avui, dimecres 24 de març, hem assistit a la sessió ordinària de la Mesa Sectorial d’Educació. L’objectiu era el d’aprovar la convocatòria que proveirà les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d’Assessor Tècnic Docent. Han estat presents per part de la Conselleria d’Educació el Secretari General d’Educació, Sr. Tomeu Barceló Rosselló i la Directora General de Personal Docent, Sra. Rafaela Sánchez Benítez. 

Per la nostra part, hem demanat que es permeti la presència dels representants dels sindicats educatius, per a garantir la transparència en les seleccions i en els seguiments d’aquestes. Se’ns ha assegurat que això es durà a terme, així com es produeix a altres comissions de selecció. 

També hem reivindicat el fet que a la plaça de Programes internacionals es demani també nivell amb llengua francesa per no discriminar els docents d’aquesta especialitat, i més tenint present que la mateixa Conselleria manté un conveni amb França a través del Bachibac i del Delf Scolaire. 

S’han fet aclariments de l’esborrany com:

  • Les sol·licituds es podran tramitar de forma telemàtica. 
  • Les places s’ofereixen per ser ocupades per a funcionaris de carrera en comissió de servei. En cas que la plaça no sigui coberta per aquesta via, podrà ser ocupada pel docent interí que hi està destinat actualment. 
  • Les titulacions docents internacionals, així com les referides a llengües estrangeres, són acceptades sempre que s’hagin tramitat les convalidacions corresponents. 
  • Les places referides a assessors de convivència escolar inclouen titulacions de PTSC.
  • Els requisits per a  algunes places d’assessors informàtics inclouen docents amb experiència en TIC.
  • Quan es demanen docents amb formació concreta (per exemple en Dret o Nivell de llengua estrangera), és perquè és necessari pel lloc de lloc de feina de la plaça que s’ofereix. 
  • Hi ha requisits que presenten un ventall ampli, no es vol limitar massa per oferir la possibilitat d’accés a més docents. És el cas per exemple dels docents que hagin format part de les Comissions d’Escolarització del centres educatius, coordinadors TIC…

Complement d’insularitat i vivenda

El passat mes de gener llegíem la notícia de la creació d’una associació de professionals
del sector sanitari que demanen un plus d’insularitat que eviti la fuita personal cap a altres
illes. Des del Sindicat Alternativa Docent volem recordar que ja fa anys que lluitam per
l’equiparació salarial del complement d’insularitat amb el dels funcionaris que treballen a
l’arxipèlag de les Canàries.

No només feim públic aquest greuge comparatiu, sinó també el que es pateix dins la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears on la diferència de complement d’insularitat entre illes no arriba als 10€ quan és ben sabut que els preus i el cost de la vida en general són molt més elevats.

A més, incidim en el fet que la consolidació d’un complement d’insularitat equiparat al cost de la vida suposaria que hi hagués menys reticències per part del col·lectiu docent a
acceptar places a Eivissa i Formentera. És ben sabut que trobar vivenda a les Pitüses pot
convertir-se en missió impossible i això fa que també ho sigui trobar docents disposats a
invertir el 60% del seu sou en un allotjament.

Finalment, volem recordar que ja en 2017 publicàvem aquesta graella comparativa i que en2018 el Parlament de les Illes Balears va aprovar demanar al Govern de l’Estat aquesta
equiparació, cosa que encara no s’ha produït