Arxiu mensual: gener de 2021

Valoració de la tornada a l’escola (2n trimetre)

La tornada a l’escola després de les vacances de Nadal s’ha donat en uns termes que, segons el nostres parer, posen en risc la salut de molta gent.

Molts experts, atenent a les dades i criteris epidemiològics, advertien que el retorn a les aules suposava un risc elevat. Les festes són molt properes i encara no se sap quin impacte hauran tingut. El més prudent potser hauria estat esperar uns dies a engegar el curs de manera presencial, però la Conselleria d’Educació ha decidit reobrir com si res no passés, encara que els índex siguin molt més elevats que al desembre abans de tancar el trimestre i molt enfora de les dades del juliol quan es va dissenyar l’actual escenari B. Per això ens demanem: què ha de passar per activar l’escenari C?

A més, en aquesta tornada, la situació sanitària s’ha conjugat amb un temporal de pluja, vent i fred que és del tot incompatible amb les recomanacions antiCOVID: finestres obertes amb corrent d’aire creuat. No serà estrany veure el servei de pediatria encara més col·lapsat per grips, pulmonies i refredats comuns (una vegada que es descartin símptomes compatibles amb COVID que provocaran aïllaments de grups sencers).

Tot i l’advertiment de molts sectors, el Govern no ha volgut fer una prova PCR ni a docents, ni a cap membre de la comunitat educativa. Aquesta prova hauria estat útil per saber en quina situació es començava i una eina per evitar contagis a les aules. No ho han volgut de cap de les maneres.

Tot això es deu, i ho sabem, a la manca d’un pla de conciliació familiar que no permet tancar les escoles i les obliga a complir la funció social de guarda de nins i nines, que queda lluny dels objectius primordials dels centres educatius.

Ara, però, estem pendents de tota mena de restriccions de trobades socials que afectaran a tots els sectors, menys a les escoles i instituts: de fet, ja s’han anunciat les mesures de prohibició de tot tipus de reunions més dures des del mes de març.

Si posar en risc la salut no fos prou, el Govern ha tingut a bé congelar el sou dels docents, en una maniobra trilera, que demostra el menysteniment cap al nostre sector.

Fred i COVID: congelats a les aules…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs :

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

Per tant:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor. La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

2) Qualsevol docent ho pot trametre,  ho ha de comunicar a la direcció del centre i aquest ho trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent fent un comunicat a riscos laborals corresponent.

Envieu-nos una còpia al nostre sindicat per fer-ne un seguiment.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà de mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.

Amb l’actual situació de pandèmia i les mesures de ventilació que s’han de seguir per evitar la propagació de la Covid19 als centres educatius, creim que és important també dotar a cada aula d’un termòmetre per poder assegurar que es compleix la normativa i que el fred no suposa una incomoditat per alumnes ni docents.

Volem el nostre 2,9%!

El passat 5 de gener, el BOIB publicava la Resolució del Consell de Govern que certifica la reducció del complements autonòmics per als docents.

[BOIB: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11319/643559/acord-del-consell-de-govern-de-4-de-gener-de-2021- ]

Des del passat mes de novembre, ens hem mobilitzat contra aquesta mesura que afecta al conjunt dels funcionaris del govern de les Illes de les Balears.

Els sindicats participants de la Mesa General de funció pública (a la qual el nostre sindicat no té accés) van decidir aturar aquestes protestes després d’un acord amb el Govern: el compromís de fer efectiu el 2% i  la calendarització pel seu pagament.

Valorem positivament l’inici de negociacions per l’augment del 2% però, no acceptarem de cap manera la retallada del complement retributiu de 283,2 euros anuals pel subgrup A1 i 244,92 euros anuals pel subgrup A2. Això implica una reducció del 0’9% del la nostra nòmina.

D’entrada, veiem que comencem l’any perdent el gairebé el 3% del nostres sou, amb una greu discriminació i una maniobra de trilerisme pressupostari.

Els docents ens hem convertit en l’ase dels cops del govern, com fa temps que venim denunciant.

Des del Sindicat Alternativa, denunciem novament aquesta situació i lamentem que, lluny de valorar la feina dels docents en aquests temps difícils i complicats, s’ataqui novament la dignitat i la paciència de mestres i professors. Valorar és pagar el que pertoca!!

Anterios comunicats 

Volem el 2% i el 0’9% també! | Alternativa (sindicatalternativa.cat)