Arxiu mensual: febrer de 2020

Mesa sectorial, 27 de febrer 2020: tribunals i comissions de servei

Dijous vàrem anar  a la mesa sectorial per tractar les causes d’exclusió dels tribunals i també pel tema de les comissions de servei del proper curs.

1. Causes d’exclusió dels tribunals d’oposicions: la Conselleria ja ha publicat el document. I als articles 23 i 24 de la LLei 40/2015 les causes d’abstenció i recusació.  S’han fet aportacions com per exemple allargar l’edat dels infants als 24-36 mesos, tenir en compte la finalització dels lloguers, les famílies monoparentals, les persones amb fills discapacitats a càrrec o majors, la discapacitat…

-Sorteig: s’ordenarà a tots els tribunables (ja s’hauran llevat els exclosos) per ordre alfabètic i s’assignarà un nombre a cada un. Després, un programa informàtic seleccionarà a l’atzar un nombre i a partir d’aquí es seleccionaran els tribunals. Els cinc primers titulars, els cinc següents substituts.

Informació Conselleria

2.Comissions de servei. Convocatòria general 

La direcció general informa de les principals novetats de la convocatòria d’enguany. Totes les modificacions són per objectivitzar els motius i fer més transparent el procés.

-S’eliminen les comissions per motius de salut. Aquestes es donaran quan la comissió de prevenció de salut laboral ho indiqui en el seu informe final sense tenir en compte el moment en què es dicti.
-S’eliminen les comissions amb perfilació. No va tenir gaire èxit i moltes s’emmarquen en altres motius per demanar una comissió de servei.
-Per tal de demanar una comissió de serveis per formar part d’un projecte d’un centre, el centre haurà d’estar inscrit en un dels programes oficials i reconeguts per la conselleria.

-Es deslliga la comissió de serveis per a formar part d’equip directiu del Concurs de trasllat, també per a funcionaris en pràctica (sempre que sigui dins de la mateixa illa).

Des d’Alternativa vam demanar també que, per tal de compensar la quantitat de comissions per motius de projecte de centre, s’ adjudiquessin en primer lloc les comissions per motius personals.

Estem a l’espera de la convocatòria definitiva que sortirà prop després de les vacances de pasqua (aproximadament)

3.Comissions de servei. Camps d’aprenentatge. 

La Conselleria va proposar, per tal d’unificar tots els processos, prorrogar alguns dels projectes que estan en marxa i fer la renovació conjuntament.

Des d’Alternativa  vam expressar que, malgrat ser un bona idea, podria suposar un greuge per a terceres persones i que es plantegés per a properes convocatòries.

Estam a l’espera de rebre més informació.

4.Comissions de servei. Serveis educatius especialitzats. 

S’obre una nova convocatòria per cobrir places de serveis especials. (Aules hospitalàries, centres de menors etc…) per als quals s’haurà de presentar un projecte i passar una entrevista personal, en cas que sigui necessària.

5. Altres: El conjunt de sindicats va reclamar l’augment immediat del 2% del salari aprovat pel govern central. La Conselleria ens va comunicar que, ara per ara, no tenen informació d’Hisenda per fer-ne efectiu el pagament.

 

Mesa sectorial extraordinària, 25 de febrer de 2020 amb únic punt d’ordre del dia

Esborrany de mesures per a la millora de la gestió econòmica dels centres i gestió dels romanents

Han participat a la Mesa el Secretari tècnic de Conselleria d’Educació, Tomeu Barceló; el Director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante; la Cap del Departament de Planificació i Centres; La Directora General de Personal Docent, Rafaela Sánchez.

Alternativa ha lamentat que Conselleria que no hagués comptat més prest amb els representants sindicals així com no haver avisat amb temps les directives dels centres del problema dels romanents i de les retallades en les assignacions dels centres.

Conselleria, una vegada més, a fallat en la comunicació de mesures importants pels docents i la vida dels centres educatiu.

Valorem positivament una sèrie de propostes per millorar la gestió dels centres (separar les partides de funcionament de les d’inversió), i la formació dels equips directius al nou model de comptabilitat, així com la voluntat de revertir les retallades en els pròxims anys.

No obstant això, seguim reivindicant una millora de les assignacions que reben els centres.

Alternativa participarà en el proper grup de treball sobre aquest tema i esperem poder solucionar, entre totes les parts, el problema de gestió econòmica sense afegir més burocràcia.

Consell Escolar de Mallorca, Eivissa i Menorca.

Consell Escolar de Mallorca (CEM)

El ple del Consell Escolar de Mallorca es va reunir a Binissalem dia 20 de febrer de 2020 en la Fundació Mallorca Literària. 

Després d’una visita guiada per la Casa Llorenç Villalonga, va començar la sessió del Ple al qual va assistir la Vicepresidenta del Consell Mallorca,Isabel Busquets. 

El president, Joan ramon Xamena, va presentar el programa d’actuacions i pressupost per a l’any 2020. 

Es va aprovar una moció instant el Govern a prendre mesures per defensar i promoure l’ús de la llengua catalana.

També es van aprovar els informes sobre els esborranys de resolucions dels processos d’escolarització del curs 2020-201de la DG de Planificació i centres.

No es van poder elegir els nous membres de la Comissió permanent dels grups c (alumnat), grup d (Consell de Mallorca) i grup e (municipis). Aquests dos últims grups per no haver estat encara nomenats per l’entitat a la qual pertanyen i, en el cas de l’alumnat, per la dificultat de contactar-los i fer-los participar.

Consell Escolar d’Eivissa (CEIE)

CEIE Extraordinari Llei Educativa

El ple del CEIE es va reunir en sessió extraordinària el passat 20 de febrer per tractar la Llei Educativa.  Els consellers van portar a terme un debat que abordà alguns aspectes de la llei referents principalment al tracte que es fa a la qüestió lingüística, la inclusió i coeducació en educació, la importància de les ràtios en l’ èxit educatiu i especialment a l’autonomia de les diferents Direccions territorials, entre d’altres qüestions.

Fou un debat on tots els representants dels diferents sectors van poder exposar les seves opinions.

Com a resultat de la reunió, el CEIE farà arribar al Govern una resolució amb les qüestions que es van plantejar per a què siguin estudiades i valorades en la redacció final del projecte.

Consell Escolar de Menorca (CEME)

CEME Avantprojecte LLei Educativa

El passat dimecres dia 20 vàrem tenir un plenari al Consell Escolar de Menorca amb un únic punt del dia: Avantprojecte Llei Educativa.

Abans d’ aquest plenari ens havien posat un termini per què els diferents col·lectius enviessin propostes i esmenes.

Nosaltres des de Alternativa així ho varen fer.(ANNEX 1)

Quan arribarem a la sessió es va proposar fer un model de plenari en petits grups de treball per tractar diferents qüestions i intentar arribar a consens.  

 Però en cap moment es vàrem presentar les propostes que nosaltres i altres col.lectius ferem arribar per debatre al plenari.  

Acabada la sessió sense que hi hagués temps per decidir i debatre les propostes en enviàrem un formulari per a fer votacions sobre propostes, les quals tampoc no eren les que dies abans havíem fet arribar al plenari en temps i forma. 

Els diferents sindicats ens posarem d’acord per fer arribar un document a la presidència del CEME dient que no volem participar de les esmenes fetes d’aquesta manera  i hem demanat  s’adjuntessin les diferents al.legacions que havíem fet arribar juntament amb  l’esmena que s’enviés des de el CEME.

(ANNEX 1)

Propostes CEME per part del Sindicat Alternativa en relació a l’avantprojecte llei d’educació.

La proposta és una esmena a la totalitat de la llei. 

Demanarien que el CEME sol·licités la retirada  o com a mínim la suspensió de la tramitació parlamentària d’aquest avantprojecte pels següents motius:

– No té sentit fer ara una llei autonòmica quan s’estan fent modificacions a nivell estatal. 

Cal esperar que s’aprovi a nivell estatal la normativa general de base per a fer una llei autonòmica amb condicions.

– Aquesta llei no defensa el model lingüístic de les Illes Balears i deixa la porta oberta, en temes de decret de mínims . NO fa una passa més per defensar la llengua i la cultura catalanes.

Art 122d i Disposició addicional 9 

– Gestió de centres (art 107 2e) obre la porta a recerca de finançament extern quan el que hauria de fer es garantir un bon finançament públic.

– Entrevistes personals per selecció de professorat (Art 80.4, 80.5) eliminar aquesta part de l’article. Trobem que hi ha ja un bon sistema de gestió i provisió de professorat i un bon procés objectiu. No perfilació de places ni per interins ni per funcionaris. ( en tot cas estem d’acord que es mantengui l’actual perfilació via comissió de serveis que pot ser útil en determinats casos i de manera temporal)

– No dotada de finançament ja que només fa una declaració d’intencions i objectiu 5% pressupost pel 2027 sense fixar dotació pressupostària actual i real. Disposició addicional 15. Considerem que el primer requisit si es vol garantir que una llei tengui bons resultat es dotar-la del finançament necessari. Llavors no té sentit aprovar lleis d’educació sense tancar prèviament els requisits pressupostaris . Exigim un 5% PIB com a condició inici llei.

– Professorat. Pendent d’acomplir-se el darrer acord de millora sociolaboral, pendent d’obrir-se una negociació per fer un nou acord de millora. Considerem que són qüestions prèvies i més senzilles d’abordar abans de fer  una llei autonòmica d’educació.

Art 53,54 art 83 85.  Revisar hores lectives fer efectius acord de les 18 i 23. Juntament amb la baixada de ràtios.

Art 64- Elimina veu o força negociadora a les meses sectorials. Aquesta llei incorpora noves meses de debat que el que pretenen es diluir el pes de les meses sectorial d’educació què és el lloc on pertoca fer-se les negociacions en temes laborals. No volem una llei que pugui atemptar contra els drets sociolaborals dels docents i aquest avantprojecte presenta molts aspectes que poden acabar perjudicant tasca docent.

– Aquesta llei que segons diu pretenia dignificar la tasca docent gairebé no menciona les claustres,elimina pes a les meses sectorials d’educació, ni menciona les Juntes de Personal docent de cada una de les Illes. Defensem una llei on la veu del professorat es tingui molt més en compte a l’ articulat de la llei.

– Aquesta llei no presenta bases de repartiment equitatiu alumnat entre pública i concertada.

– Aquesta llei es basa en un document que no té el suport dels sindicats d’educació per tant s’hauria de tornar a refer el document de base.

– Avaluació per resultats  art 144.6 no estem d’acord amb aquest model.