Arxiu mensual: juny de 2019

Mesa sectorial d’educació: Adjudicacions de destinacions provisionals

Convocada mesa sectorial d’educació:

Dia 20 de juny de 2019, a les 9h.

-Comissions de servei per a Inspecció Educativa Esborrany

-Adjudicacions de destinacions provisionals curs 19/20. Esborrany

TERMINIS DELS TRÀMITS [PROVISIONAL -POT MODIFICAR-SE A LA MESA]

4.1. Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de
juliol a les 12.00 hores.

*a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per
manca d’horari:
a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29
de juliol a les 12.00 hores.

*b) Els funcionaris docents en pràctiques.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5
d’agost a les 12.00 hores.

*c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna
especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2019-2020.

 

Plenari Junta Personal Docent de Mallorca (12-6-19)

PLENARI JUNTA PERSONAL DOCENT

12/6/2019

Assistència al plenari

Es va poder dur a terme la sessió ordinària, però amb la falta d’assistència de molts dels delegats.

De l’STEI només van assistir 5 dels 16 delegats.

D’UGT, 1 de 2

De, CCOO, 2 de 4

D’Anpe, 4 de 6

UOB, 5

ALTERNATIVA, 4 de 4

Primer punt: Actes: El president de la junta de personal docent va demanar aprovar-les en el següent plenari. Malgrat estar en l’ordre del dia, no les presenten.

Segon puntPropostes per al nou govern autonòmic. S’acorda un document per fer peticions al nou govern autònomic, sorgit de les eleccions del dia 26 de maig. (El penjarem quan ens arribi la versió definitiva) Alternativa va demanar que s’hi inclogués un punt de negociació per tal de, només aconseguir la recuperació definitiva, sinó també aconseguir una millora efectiva de les condicions sociolaborals dels docents de les Illes Balears. Es van afegir punts com: millora del fons d’acció social, la cotització i pagament de l’estiu dels interins (i proporcionalment a aquell que no arribin als 165 dies treballats) formació permanent a càrrec de conselleria, etc…

Tercer punt -Propostes per al govern central. S’aprova un document per fer peticions al nou govern central, sorgit de les eleccions del 28 d’abril. (El penjarem quan ens el facin arribar).

En el torn obert de paraula ALTERNATIVA fa una proposta per establir mecanisme de la relació entre les diferents juntes de personal docent amb l’objectiu de fer propostes comunes.

També van demanar que es faci arribar a la Conselleria que aquelles comissions de serveis que necessiten fer entrevistes es facin personalment i no videoconferència, perquè suposa un greuge comparatiu, ja que els mitjans amb els quals es realitzar, deixa molt que desitjar.

Plenari JPDnU Menorca 12-06-2019

Dimecres dia 12 ens vàrem reunir a Delegació de Maó  per celebrar el plenari de la tercera avaluació.

En primer lloc varen revisar l’ acta de la sessió anterior i es  feren canvis en relacio a algunes resolucions d’ Alternativa que no es varen votar al plenari anterior i tambe es va demanar que per a properes actes, no fossin tan concises ja que  sino es perdia informació rellevant.

Les propostes que es varen aprovar varen ser:

 1.  Resolució referent a la falta de resposta de la Conselleria
  La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca, expressa el seu malestar, després d’haver enviat a la Sra. Rafaela Sánchez, Directora General de Personal Docent i al Sr. Joan Marquès, Delegat Territorial d’Educació a Menorca, les 4 resolucions aprovades en el Plenari de 13 de març, referents a la imminent convocatòria d’oposicions, la seva manca de resposta i la no admissió de cap de les propostes realitzades, per millorar el funcionament del final de curs als centres i per defensar la igualtat dels drets dels opositors de Menorca, Eivissa i Formentera als dels opositors de Mallorca.
  Sol·licitem i desitgem que en la propera ocasió es tinguin en compte les propostes que es realitzin així com també les seves respostes.
 2.  Resolució UGT-Alternativa sobre visites inspecció per resultats acadèmics primera
  avaluació.
  La Junta de Personal Docent no Universitari vol fer saber que genera certa inquietud entre el professorat, el fet que Inspecció visiti els professors de certs departaments quan tenen un nombre de suspesos superiors a la mitjana de les Illes Balears; això suposa una mesura de pressió vers la seva feina. Tot i que entenem que és tasca de la Inspecció Educativa supervisar resultats, considerem que no s’haurien de fer aquestes visites només en base als resultats d’ una primera avaluació, sinó que s’hauria d’interveniren els casos en què es doni aquesta situació de manera reiterada.
 3.  Resolució CCOO-UGT-STEI-Alternativa-UOB, perquè es destinen doblers pels
  desplaçaments a les meses igual que es feia amb els desplaçaments a la JPDnU Illes
  Balears.
  La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca sol·licita a la Conselleria d’Educació que es faci càrrec de les despeses per desplaçament per tal d´assistir a les Meses de Negociació celebrades a Palma de Mallorca per part d´un membre de cada sindicat amb representació a la JPDnU de Menorca.
  Resolucions numerades d’acord amb els punts de l’ordre del dia de la
  convocatòria de plenari.
 4.  Resolució ANPE-ALTERNATIVA-UOB per sol·licitar un espai sindical.
  La JPDnU dona suport a la sol·licitud que feren en el seu moment els sindicats Anpe, Uob i Alternativa on demanaven a la Conselleria que els faciliti a un local sindical per desenvolupar de manera adequada la seva funció, donat que han aconseguit representació a Menorca com a resultats de les eleccions sindicals.
 5.  Resolució CCOO suport PTSC.
 6.  Resolució STEI sobre el rebuig d’ haver de triar totes les places els interins

             La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca sol·licita a la Conselleria
d’Educació que, en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals, elimini
l’obligatorietat dels aspirants a sol·licitar totes les places de les especialitats i                             funcions en les quals estan admesos. Trobem que s’ha fet una passa enrere en els                    drets laborals dels docents interins i que empitjora greument la conciliació de la vida              laboral i familiar dels mateixos. A més a més, és una mesura que es percep injusta i                  que es rebutjada per la gran  majoria del personal docent interí.

       7.  Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre l’avançament del primer tràmit de
             substitucions a 30 d’agost.
La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca sol·licita a la Conselleria
d’Educació l’avançament del primer tràmit de substitucions a 30 d’agost, per evitar                 que els centres quedin places sense cobrir els primers dies de setembre i perquè els
treballadors no perdin dies de cotització i sou.

Per finalitzar també s’ aprovà la Proposta Resolució Alternativa en relació a les quotes: La JPDnU presenta la seva disconformitat en com s’ han presentat i prorrogat les quotes del curs 19/20 sense una negociació real amb els sindicats i deixant per a properes negociacions millores que ja s’ havien subscrit a l’ Acord marc anterior. Per això demanem a la Conselleria que convoqui els sindicats el mes aviat possible per a les negociacions pendents.

Va quedar pendent d’ aprovar la resolució sobre millores infraestructures que presentarà UOB al proper plenari i també la següent  proposta dUGT i Alternativa, que tot i haver-se presentat dues vegades ahir va quedar amb una votació de 8 a favor i 8 en contra i es va retirar pel vot contrari del presindent.

De totes maneres trobem que es una mesura que si s’ apliqués evitaria malsentesos i problemes de cara a les reclamacions de final de curs.

Aquesta era la proposta:

La JPDnU de Menorca vol comunicar a la Inspecció Educativa, que a instàncies d’un grup de docents, es demana que a mesura que va fent el control i revisió de les PGA dels centres, i per tant de les programacions didàctiques que hi estan incloses ( DIE Annex 2 BOIB núm. 125 11/10/2018 ), en cas que s’hi trobin incorreccions o defectes de forma en els criteris de
qualificació, es comuniqui i s’ informi als departaments afectats, a fi que el professorat ho pugui rectificar. D’aquesta manera s’evitarà el malestar que genera entre aquest professorat que,quan hi ha reclamacions per part de famílies, es faci ús d’aquest argument.

Això és un resum de les propostes i acords als quals vàrem arribar . Quan tinguem l’ acta amb les resolucions tancades la publicarem.