Arxiu mensual: juny de 2019

Això a la Pública no passa!!

Ens preocupa que amb el concert econòmic al col·legi Llaüt, un grup d’alumnes s’ha fet una fotografia fent la salutació nazifeixista que s’ha difós a les xarxes socials i mitjans de comunicació.

Si bé, el concert ve imposat per sentències del tribunal superior, suprem i constitucional. Alternativa considera oportú i necessari que  Inspecció educativa, faci un informe,  tal com ha informat. Però,  davant aquests fets cal una supervisió i  un seguiment dels processos educatius que es desenvolupen als centres privats sostinguts amb fons públics. Tal com és preceptiu.

Recordem que aquest centre fa segregació per sexes i està vinculada a l’opus Dei. Des d’Alternativa defensam una escola  pública, laica i  inclusiva.

 

NO A LA RELIGIÓ A L’ESCOLA!!

Arrel de la sentencia del Tribunal Suprem que obliga a incloure la Religió com a assignatura d’aquest darrer curs, Alternativa dóna suport a l’escrit següent que ens han fet arribar companys d’un centre.

Animem als claustres a posicionar-se en contra de l’assignatura de religio a 2n de Batxillerat.

Recordam que el nostre sindicat sempre  defensa una escola  pública, laica i  inclusiva.

“La Conselleria ha publicat un Decret que sitúa a la Religió com una assignatura específica més i, per tant, amb una càrrega lectiva de 4 hores setmanals i 140 anuals. 

Mai en tots els sistemes educatius del període democràtic s’havia cursat Religió en el curs que prepara l’alumnat per a l’accés a la Universitat, i consideram una absoluta involució que al 2019 això succeeixi.

A més, a diferència de l’ESO o de 1r de Batxillerat, aquesta assignatura a segon farà mitjana amb la resta d’assignatures del batxillerat i, per tant, influirà amb la nota mitjana que l’alumne tindrà per obtenir la nota d’accés a la Universitat.

Des del nostre punt de vista, situar la Religió al mateix nivell que la Segona Llengua Estrangera, les TIC, els Fonaments d’Administració i Gestió, la Psicologia, les Ciències de la Terra i el medi ambient, el Dibuix Tècnic o la Història de la Filosofia entre d’altres, és una aberració pedagògica que no té cabuda dins un Estat aconfessional.

Consideram que és gravíssim que a 2n de batxillerat tenguin 4 hores d’un total de 32 setmanals, és a dir, un 12,5% del total d’hores del curs, quan s’estan preparant per a unes Proves d’Accés a la Universitat molt exigents que determinaran el seu futur.

A més, el currículum de l’assignatura de Religió per al batxillerat és el mateix per 1r i per 2n, cosa que indica que realment no hi ha prou contingut per cursar Religió 2 anys a l’etapa postobligatòria.

Per tot això, manifestam el nostre desacord amb la inclusió de l’assignatura de Religió a 2n de batxillerat.”

 

MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE 20 DE JUNY DE 2019

 

Avui hi havia una mesa sectorial per tractar els temes següents.

Convocatòria de comissió de servei per proveir places a Inspecció educativa.

El cap del servei ha explicat que a principi de legislatura sols i havia 10 inspectors i actualment n’hi ha 25. Amb aquesta convocatòria s’arribarà als 30 inspectors/inspectores.

S’han modificat uns errors detectats a l’apartat de “Requisits dels participants”a l’apartat “b”. Ha quedat redactat de la següent manera: “Acreditar una antiguitat mínim de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada”.

En el punt 4.3. (Coneixement d’idiomes) del barem, es refereix a que puntuaran els certificats de nivell B2 i superiors.

El segon punt de l’ordre del dia:

Esborrany de convocatòria per adjudicació de destinacions provisionals per funcionaris sense plaça i desplaçats, funcionaris que han sol·licitat comissió de serveis, funcionaris en pràctiques i aspirants a funcionaris interins.

S’han fet petites modificacions en relació a la convocatòria de l’any passat:

– Les places per Comissions de serveis per temes de salut s’han posat en un lloc preferent de la llista d’ordre d’adjudicació.

– Hi ha una llista única de places disponibles per aspirant cosa que obligarà a ordenar totes aquestes places.

– Si es descarten places de determinat tipus, no es podrà tornar a introduir-les (exemple B2 d’anglès)

– S’han suprimits molts perfils i els que queden són orientatius per places molt concretes com són coordinació de Xarxipelag o places d’Educació Física per a treball amb cavalls o especials de tenis.

– En el moment que la persona interina estigui seleccionant les places podrà veure les característiques del centre on es troba la plaça disponible.

Alternativa ha valorat positivament la col·locació en ordre preferent les Comissions de serveis per motius de salut, tal i com va demanar a la mesa de comissions, així com la llista única de places pels docents interins, que es va aconseguir l’any passat per Alternativa i altres sindicats amb la signatura del pla d’estabilitat. No obstant, això, davant la pèrdua d’anys anteriors en la que només calia triar una plaça a ara que cal triar-les totes hem fet una proposta que pot beneficiar tothom. Alternativa proposa que l’obligatorietat de triar places s’apliqui sols a un mínim de 50% de les places disponibles. Cadascú podria elegir ordenar totes les places o sols la meitat.

Conselleria valorarà la proposta i en la resolució definitiva es podria veure reflectida la nostra proposta.

En el torn obert de paraules la Conselleria ha informat que estudia la possibilitat de publicar una nova convocatòria:

-Borsa extraordinària oberta amb efectes pel curs 2019-2020. És important destacar que la intenció de l’Administració és que només es pugui recórrer a persones d’aquesta borsa si prèviament s’han esgotat tots els aspirants de l’especialitat en qüestió que es varen apuntar a la passada convocatòria d’interins (entre el 15 i el 29 de gener de 2019). De totes maneres és una proposta que es tractarà en una nova mesa sectorial.

Recordem que el calendari previst per realitzar el tràmit d’estiu de selecció de places és el següent:

·Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris docents en pràctiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.

Cal recordar que aquestes dates no són oficials fins que no surtin publicades en el BOIB.

Per consultar els esborranys aquí