Arxiu mensual: desembre de 2018

Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

Informació sobre l’exempció en IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

 

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social.

En l’aplicació d’aquesta doctrina poden distingir-se els supòsits següents:

 1. Prestacions percebudes o que es percebin durant l’any 2018:

  En la propera campanya de renda els contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls ofereixin.

  El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant tals prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles.

  Després del coneixement de la sentència del Tribunal Suprem, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha deixat de practicar retencions sobre les prestacions abonades, per tractar-se de rendes exemptes.

 2. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017:

  Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en què haguessin inclòs tals rendes.

  Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.

  S’ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible en la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en què la persona perceptora de la prestació haurà d’indicar en quins d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que procedeixi.

  En gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

  No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, atès que en cada cas l’AEAT reclamarà directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment.

  El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o Certificat electrònic.

  El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l’AEAT a Internet indicant els següents dades:

  • Nombre de DNI i la seva data de validesa.
  • Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d’algun compte bancari en què l’interessat figuri com titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016.

  Alternativament, podrà utilitzar-se el formulari en paper per a la seva presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT, per bé que no és vàlid l’ús d’aquest formulari per fer constar dades no establerts en el mateix, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d’aquestes dades addicionals. En aquest suposat haurà de substituir-se l’ús d’aquest formulari per un escrit en què es descriguin fil per randa les circumstàncies concurrents, acompanyat, si escau, de la corresponent documentació.

 3. Sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació.L’aplicació de l’exempció correspondrà al òrgan que estigui coneixent del recurs o reclamació, sense que calgui la presentació de cap sol·licitud addicional.

Enllaç a la web de AEAT

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml

ACLARIMENT

Informació cobrament de l’estiu dels interins :
Davant les peticions d’informació per part dels interins, sobre la noticia publicada avui al diari Ultima Hora, on es diu que un sindicat ha guanyat un recurs contra el cessament dels interins a 30 de juny i s’assegura la seva continuïtat fins al 31 d’agost si han treballat més de 165 dies.
Des de sindicat Alternativa, volem informar que aquesta era la primera proposta de la Conselleria a la passada negociació del cobrament de l’estiu dels interins, i com va informar la mesura només afectava a 32 persones que tendrien contracte a 30 de juny.
Alternativa, davant la impossibilitat legal d’aplicar l’extensió del contracte als interins que han cessat abans del 30 de juny i els minsos efectes que suposa fer-ho només als que estan d’alta en aquesta data, va fer la proposta de fer un pagament via indemnització i que aquesta proposta finalment va ser recollida en una Llei per la Conselleria. D’aquesta forma legalment s’ha assegurat el cobrament de l’estiu a tots els que han treballat 165 dies durant el curs escolar. Volem recordar que el cobrament de l’estiu era una de les peticions de la taula reivindicativa de l’assemblea de Docents.
Aquest passat estiu 850 companys ja han cobrat l’estiu. Alternativa continuarà lluitant per estendre aquest pagament de forma proporcional als que no arriben als 165 dies treballats, per aconseguir el principi de a IGUAL FEINA IGUAL SOU!!.

Novetats: Aprovat el cobrament de l’estiu dels interins.