Arxiu mensual: gener de 2017

Situació actual de la convocatòria d’oposicions

Com està la situació actual de la convocatòria d’oposicions?

Els darrers dies s’ha especulat molt amb el nombre de places que finalment s’oferiran a la convocatòria d’oposicions anunciada pel 2017 i per això volem informar sobre quina és la situació actual.

Actualment, segons va informar la Conselleria d’educació, existeixen unes 1350 vacants de plantilla orgànica, que es podrien treure a oposicions i a més cada  curs escolar es jubilen al voltant d’uns 200 docents . Per poder convocar les places d’oposicions l’administració, ha de fer una Oferta Pública d’Ocupació, que des de fa uns anys està limitada per la Llei Montoro que estableix un límit a les convocatòries autonòmiques. Cada any a la Llei de pressupostos, s’estableix aquesta taxa de reposició que determina quin percentatge de baixes de funcionaris produïdes durant l’any es poden oferir  i que tendran una caducitat de 3 anys. A hores d’ara, l’oferta pública d’ocupació sumaria 257 places , 83 de les quals caduquen el 2017.

Als dies previs a la conferència de presidents autonòmics es va  publicar a la premsa que s’alliberaria la taxa de reposició, però al document final només parla d’analitzar els percentatges d’interinitat a cada Comunitat Autònoma, per modular la taxa de reposició i sempre dins els límits de despesa establerta, sense concretar ni quantitats ni terminis per establir les noves taxes de reposició.

Al setembre del 2016, la conselleria d’educació, va anunciar en base una taxa de reposició del 100%, que s’oferirien unes 400 places a l’estiu del 2017.

Dins aquest context, quins escenaris es poden plantejar?

  1.  No s’estableix una taxa de reposició dins una data raonable:  Només es podrien oferir un màxim de 257 places, el que suposaria haver de modificar les especialitats anunciades.
  2. S’estableix una taxa de reposició del 100% com la dels darrers anys: es podrien oferir al voltant de 420 places com estava previst.
  3. S’estableix una taxa de reposició superior al 100% o s’elimina la taxa de reposició: es podrien incrementar el nombre de places i especialitats.

A pocs mesos vista de les oposicions, des d’Alternativa hem demanat no generar més incertesa al col·lectiu d’opositors i que en cas d’incrementar-se el nombre de places disponibles per les oposicions, no s’afegeixin noves  especialitats a les  ja anunciades i en cas que el nombre de places final sigui molt superior a les 425 planificades, es convoquin oposicions el 2018 i al 2019, recuperant la convocatòria regular d’oposicions per tal de donar estabilitat als docents de les Illes Balears i poder reduir el percentatge escandalós d’interins al nostre sistema educatiu.

Per altra banda hem sol·licitat en reiterades ocasions, que la Conselleria d’educació publiqui els criteris que aplicarà en el desenvolupament del Reial Decret 276/2007 per tal d’establir com es desenvoluparan les oposicions del 2017 i en especial pel que fa a les parts pràctiques de cada una de les especialitats.

 

 

 

 

Grup de treball

La conselleria d’Educació i Universitat ens convoca a una grup de treball per tal de fer aportacions al document  de creació d’unitat i de la quota del professorat per al curs 2017/18.

El document de referència és el del curs passat i el podeu consultar a continuació.

Download

 

S’amplien els concerts educatius amb centres privats

El Govern de les Illes Balears va aprovar per decret ampliar els concerts educatius amb alguns centres escolars privats.

Es blinden amb recursos públics fins al curs 2022/23 els centres privats, mal anomenats “concertats”.

Molts centres inclouen un concert per a etapes educatives no obligatòries: batxillerat i cicles formatius, quan el que caldria és aprofitar els recursos desaprofitats de l’escola pública.

L’únic punt positiu és l’obligació que ara tindran els centres privats és l’obligació de fer servir el sistema GESTIB en el procés de matriculació d’alumnes.

Es denota la manca de planificació d’infraestructures que hem patit en aquesta Comunitat durant un temps i que, o molt canvia la situació, continuarà encara algun temps més.

Podeu llegir els trets principals del decret:

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET QUE REGULA L’ESTABLIMENT I LA RENOVACIÓ DELS CONCERTS EDUCATIUS DES DEL CURS 2017/18 AL 2022/23

S’adeqüen les dotacions a les necessitats derivades de l’aplicació de la LOMCE
\ El Decret estabilitza la dotació de professorat d’atenció a la diversitat, una demanda històrica  del sector

El Consell de Govern ha aprovat avui el Decret pel qual s’estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l’establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-18 i fins el curs 2022-2023 ja que la vigència dels existents actualment finalitza el curs escolar 2016-2017.

Cal tenir en compte que la normativa vigent fins el curs 2016-17 tenia rang d’Ordre i va entrar en vigor el 21 de desembre de 2012. La nova normativa que s’aplicarà a partir del curs 2017-18 tendrà rang de Decret, per atendre l’observació feta pel Consell Consultiu en aquesta matèria.

Principals novetats del Decret

– S’amplia la durada dels concerts educatius de qualsevol etapa a sis cursos escolars, a partir de l’1 de setembre de 2017. A l’anterior normativa s’aplicaven quatre cursos i s’ha ajustat a les noves directrius de la LOMCE.

– Els centres hauran de cobrir de forma equitativa les necessitats de la zona d’escolarització en la qual estiguin ubicats.

– Els concerts educatius de les etapes d’ensenyament obligatori, es a dir, de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UECCO i cicles de formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius de les ensenyances post obligatòries, és a dir, de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular.

– El Decret recull l’adequació de les hores finançades per unitat i/o per centre a les noves necessitats que es deriven de la LOMCE, afegint hores curriculars addicionals. Això suposa que es tenen en compte els Programes de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) amb 30 hores per cada unitat; dues hores per al conjunt d’unitats de 3r d’ESO i per als itineraris de 4rt d’ESO es preveuen nou hores per als centres amb una sola unitat concertada i quatre hores per als centres amb dues unitats concertades. També es preveuen dotació d’altres hores lectives per al programa de reutilització de llibres de text, anglès als Cicles Formatius de Grau Superior o per al programa integrat de música del Centre Integrat de Música Escolania de Lluc. Es podran autoritzar altres conceptes puntuals amb l’informe previ de la Comissió de Concerts.

– S’atén una demanda històrica del sector, l’estabilització de les dotacions bàsiques de professorat d’atenció a la diversitat. El Decret estableix que s’ha d’assignar als centres una dotació bàsica d’especialistes de pedagogia terapèutica, d’audició i llenguatge i d’atenció a la diversitat del 80% de les hores que corresponguin a cada centre segons les dades existents a final del curs 2015-2016. D’aquesta forma es dona major seguretat als centres i als treballadors. Aquesta dotació bàsica de professorat d’atenció a la diversitat es completarà, quan escaigui, amb una dotació de professorat addicional, d’acord amb les necessitats del centre, l’actualització anual dels criteris i la disponibilitat pressupostària de la Conselleria d’Educació i Universitat.

– S’estableixen les ràtios mínimes d’alumnat per etapa i municipi. Així mateix, s’obliga a tenir una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar a cada etapa no inferior a la que la Conselleria d’Educació i Universitat determini tenint en compte l’existent als centres públics del municipi o zona d’escolarització en què estigui situat el centre.

– En virtut del nou Decret, els centres privats-concertats hauran de fer servir el programa de gestió de la Conselleria d’Educació i Universitat (GestIB) per a tot el procés d’escolarització, matriculació d’alumnes, horari general del centre i calendari escolar, horari del professorat i de l’alumnat, distribució de les hores de lliure disposició, llengua d’impartició de les matèries, avaluació i promoció de l’alumnat, peticions de personal de suport i ATE i relació de llibres de text, entre d’altres.