Arxiu mensual: octubre de 2016

Comissió d’Ajuts per als Sinistres de Trànsit del personal funcionari docent

Una vegada acabat l’ordre del dia, Alternativa dins precs i preguntes ha  proposat la necessitat d’actualitzar la normativa publicada en BOIB 22-09-1998:

Atès que determinats llocs de feina en l’àmbit de les funcions docents i inspectors, per part del personal de la Conselleria d’Educació, exigeix per raó de servei, desplaçaments per carretera, en el qual es fan servir vehicles particulars i exposant-se a patir accidents de trànsit, consideram necessària actualitzar la normativa aplicable  tenint en compte els següents punts:

 • Que aquestes ajudes siguin aplicables a tots el docents i inspectors, que per raons de servei, es veuen obligats a utilitzar els seu vehicles particulars i que en la majoria de situacions no es compensen econòmicament.
 • Que indemnitzin tot tipus de dany en el vehicle i no només els mecànics o d’estructura que n’impedeixi un ús normal.
 • Que l’import dels ajuts no estigui limitat.
 • Que es pagui  l’import de les despeses que puguin sortir derivades del sinistre a la persona afectada.

Mesa sectorial d’educació (7 d’octubre de 2016)

La Mesa sectorial d’educació per tractar els temes següents:

 1. Concurs de trasllats estatal.
 2. Concurs de trasllats per a inspectors.
 • Ens informen de les novetats que hi haurà en les propers concursos dels trasllat per al funcionaris dels cossos docents i d’inspecció.
 • Aquest any és d’àmbit estatal per la qual cosa  aquells que ho facin s’hauran d’informar dels requisits necessaris en les respectives comunitats autònomes on es vulgui concursar. De totes maneres sortirà publicat una ressenya de cada comunitat en el BOE del 3/11/2016

 • Recordar que serà telemàtic i que caldrà mirar si les dades que consten al portal de personal són correctes i, en cas que no ho siguin, s’haurà d’avisar via email en el departaments corresponents i més tard en cas de que faltin dades adjuntar-les de manera presencial en el registre.

 • Aquelles persones que no tenguin accés al portal del personal (excedències…) s’hauran de posar en contacte amb el servei de provisió on li donaren un accés.
 • Es creu que el 27 d’octubre sortirà publicat en el BOIB.
 • Els que siguin d’anglès podran accedir a l’escola d’art i disseny com també ho podran fer els d’informàtica i sistemes.
 • Sortiran unes places de 0 a 3 anys 2 a Menorca i 1 a Palma, aquestes places estaran subjectes als horaris i als règim dels centres.
 • En el cas de FP es puntuarà el master dins l’apartat 6.6
 • Recordar que en les places itinerants s’han de marcar la casella en cas  que interessi, el fet de no fer-ho suposarà que només es vol la no itinerant, en cas de voler optar per les dues s’haurà de marcar les dues caselles.

 • Aquells que vulguin optar per una comissió de servei no podran, si no han concursat prèviament i en cap cas podran renunciar en sí s’ha que obtingut plaça.
 • Als anys d’interinitat no compten fins que hi hagi el decret de del 2010.
 • Enguany només hi haurà una comissió per a baremar les publicacions, totes les altres puntuacions es faran d’ofici.
 • S’ha demanat que s’informi el més prest possible de les places que sortiran a les oposicions així com seran les diferents fases de la mateixa.
 • Per optar al concurs de trasllat d’inspecció es farà de manera presencial, degut al poc moviment que hi ha.

  Download