Arxiu mensual: juny de 2016

Estiu dels docents interins: prou discriminació salarial!

Com cada 30 de juny, s’acaba el curs escolar i malauradament avui molts companys seran cessats i deixaran de cobrar l’estiu  i passaran a formar part de les llistes de l’atur durant l’estiu. Aquests docents han fet feina durant  el curs escolar, amb els mateixos companys i amb els mateixos alumnes.

Malgrat això, no seran iguals que els companys amb qui han compartit claustre durant  el curs. No seran iguals perquè la normativa estableix que si es va obtenir una plaça en substitució  i no una plaça vacant no es té dret a tenir un contracte de tot el curs.

Altres companyes i companys, que han fet substitucions durant  el curs en diversos centres, amb els perjudicis que això comporta, tampoc no tenen aquest dret.

No només això, més enllà dels perjudicis econòmics, suposa un greuge en la  puntuació per experiència en el llistat d’interinatge.

Es posa de manifest una injustícia que va en contra dels principis de mateixa feina, mateix sou, segons diu l’Organització Internacional del Trreball (OIT) i les Directives de la comunitat europea.

Des d’Alternativa Docent volem denunciar aquesta discriminació i instem a la Conselleria d’Educació i Universitat de les Illes Balears a solucionar aquesta situació de manera immediata.

viajar-por-el-mundo-sin-dinero

Final de contracte: i ara què?

Docents que cobraran i puntuaran els mesos de juliol i agost complets:

  • Docents amb vacant adjudicada
  • Docents amb vacant sobrevinguda abans de l’11 de gener.
  • Docents amb una substitució prevista per tot el curs escolar, adjudicada al tràmit de l’agost del 2015.

La resta de docents, substitucions en diversos centres, vacants posteriors a l’11 de gener, només cobraran la part proporcional de vacances no gaudides, referents al mes d’agost a raó de 2,5 dies per mes treballat. En cap cas, aquest període es tendrà en compte com experiència docent a la puntuació de l’experiència docent ni als conceptes retributius de triennis i sexennis.

Sol·licitud de la prestació d’atur:

  1. Sol·licitar el certificat d’empresa a la Conselleria d’educació, telemàticament al portal del personal. Una vegada sol·licitat la Conselleria el remet directament al SOIB. https://www.caib.es/pfunciona/
  2. A la finalització de les vacances no gaudides,no es pot fer abans, tendrem un període de 15 dies per sol·licitar al SOIB la prestació d’atur. S’ha de demanar cita prèvia. https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do

 

Publicada la Resolució del procés d’adjudicació de destinacions pel curs 2016-17

Publicada en el BOIB la resolució d’adjudicació de destinacions.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10507/581918/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Terminis excepcionals per acreditar documentació (interins)

Es poden esmenar les causes d’exclusió de la borsa pels següents motius:

Coneixement de català:  fins al 13 de juliol de 2016 o bé, a partir del dia 1 de setembre de 2016 fins al dia anterior a la publicació de la convocatòria del curs 2017/18.

-Formació pedagògica: fins al 13 de juliol de 2016 o bé, a partir del dia 1 de setembre de 2016 fins al dia anterior a la publicació de la convocatòria del curs 2017/18.

-Idiomes (certificats c1 i c2 de la EOI):  fins al 13 de juliol (no representarà cap canvi en el barem de puntuació ni la possibilitat d’ocupar places d’especialitats no seleccionades prèviament en la sol·licitud).

 

 

 

 

Homologació, reconeixement, certificació i registre de la formació permanent del professorat

Mesa sectorial Extraordinària:  regulació de l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

5 de juliol de 2016

Download

 

Alternativa solidària: Motxilles solidàries

Després del procés de proposta i elecció, el projecte que enguany rebrà la partida ‘solidària’ del pressupost d’Alternativa docent (un 10% del total), amb un 50% de les votacions fetes, és “Motxilles Solidàries” organitzat per FAPA .

Solidaritat
motxilles2016

Presentació plans d’innovació pedagògica

S’ha fet pública la llista de centres preseleccionats (20 de primària i 10 de secundària) que van presentar projectes d’innovació pedagògica.

Download

Els centres que siguin seleccionats definitivament tindran els següents beneficis per poder desenvolupar els projectes:

-10, 8, 6 ó 4 hores 8segons la grandària del centre) de coordinació.

-Pla de formació específic sol·licitat pel centre

-Possibilitat d’altres recursos que la Conselleria estudiarà, segons les possibilitat pressupostàries.

 

 

 

Projecte Lingüísitic de Centre (Normativa)

Acabada la presentació a totes les Illes, la Conselleria d’Educació i Universitat ens fa arribar la normativa que regirà els Projectes Lingüísitcs de Centre.

Download

Per a més informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2634548&coduo=146960&lang=ca

No són sardines!

Els teus fills i filles, els nostres alumnes,  no són sardines!

Ara ja sabem quants alumnes i  docents per aula  tindrem el curs 16/17. Podem confirmar que, com fins ara, són inassumibles en un sistema educatiu que cerqui reduir el fracàs escolar (32,1 %), el més elevat de tot l’estat. Tot i que s’han  proposat algunes solucions per a les situacions més extremes a Educació Infantil i Primària, les aules de les Illes Balears continuaran massificades en el seu conjunt en compliment de la Llei de la Millora de la Qualitat Educativa, LOMCE,  també coneguda com a llei WERT.

En un context com el de les Balears, amb molta heterogeneïtat i amb elevades ràtios d’alumnes per aula,  ens hem d’oblidar de poder donar l’atenció individualitzada que l’alumnat necessita per millorar i superar les etapes educatives amb èxit.

Si ens fixem en un dels sistemes educatius “referents”, com el de Finlàndia, on tenen una ràtio màxima de 20 alumnes per aula tant a primària com a secundària, veurem que les  establertes a les Balears (i en el conjunt de l’estat) són exageradament elevades, fet que, com ja hem dit abans, impedeix un desenvolupament òptim de les tasques educatives i, en conseqüència, de la qualitat de l’aprenentatge dels alumnes.

A aquest fet s’hi ha d’afegir, quant  a les infraestructures, la més que evident manca de previsió de futur  i la seva qualitat -no barracons- per als estudiants illencs. En alguns casos, fins i tot, els alumnes que es volen matricular a l’escola pública no ho poden fer i han d’acabar cursant etapes obligatòries en centres privats o concertats. L’existència dels concerts educatius, que havien de ser transitoris,  no ha de ser una excusa per no planificar les estructures per a l’educació pública a llarg termini. Molts centres nous ja obren essent petits. No ha de continuar sent una excusa l’herència rebuda, és hora de planificar a mig i llarg termini per anar dotant d’infraestructures l’escola pública per permetre l’escolarització al sistema públic d’educació.

La importació de models educatius d’èxit d’altres països  s’ha de començar  copiant la seva inversió econòmica en educació, amb bones infraestructures , ràtios adequades i dotació del nombre de  professionals docents necessaris.

rtiossardines

Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (CSSEF)

Després de 5 anys es torna a convocar al Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera (CSSEF), des que es reunís per última vegada el 22 de febrer de 2011. S’acorda que la per a la propera reunió ja estan els nous membres designats, i que cadascuna de les parts faciliti els noms de titulars i suplents a l’adreça de la Delegació Territorial d’Eivissa i Formentera , cinc persones de l’administració, cinc dels sindicats, un inspector i un tècnic del IBISEC, d’acord amb el reglament.

A continuació, es tracta la situació actual dels centres docents d’Eivissa i Formentera en matèria de prevenció de riscos laborals. La coordinadora informa que respecte a la comunicació i coordinació diària relativa al personal gestant, reconeixement de malalties professionals, comunicació d’accidents laborals ha funcionat amb normalitat, concretament a Eivissa no hi ha hagut amb prou feines casos sobre baixes per malaltia laboral, estant recollida com a tal, únicament, els nòduls en cordes vocals. D’altra banda, recorda que l’última vegada que es va dur a terme un reconeixement mèdic als docents va ser l’any 2009 i va tenir una gran participació, uns vuit-cents i anuncia que està previst en un futur un servei de prevenció propi per a educació, i es preveu que els reconeixements es tornin activar d’una forma periòdica i rotativa per centres i illes cada cinc anys, al no poder fer-ho cada any a cada docent per falta de pressupost. Respecte a l’avaluació psicosocial té un protocol a seguir que forma part de la pla de riscos laborals, s’ha de comunicar per escrit a coordinació de riscos laborals per a valoració, derivació i actuacions.

Quant al tema sobre infraestructures, s’han retirat les estructures d’amiant o es retiraran abans que comenci el proper curs dels centres que ho han sol·licitat, exceptuant aquelles estructures que no estan en contacte amb l’alumnat al no tenir cap tipus de perill per estar aïllats en les teulades.

Relatiu a les coordinadors dels centres de prevenció de riscos laborals es demana des dels sindicats que tinguin hores assignades en les quotes de centre i que les xerrades informatives que es donen als centres siguin en profunditat i compti amb reconeixement per a aquests formació (Alternativa), l’administració es compromet a estudiar-ho i veure com es podria fer.

Finalment, la Directora de Personal Docent no Universitari informa que estan elaborant un Decret d’Educació de la Salut.