Arxiu mensual: abril de 2016

Comissió de servei

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 9 al 16 de maig de 2016, ambdós inclosos.

Download

Comunicat: paralització proves LOMCE

El conseller d’Educació i Universitat fa pública la seva decisió de paralitzar les proves LOMCE.

Des del Sindicat Alternativa Docent, ens mostrem satisfets per la decisió del Conseller d’Educació i Universitat, sr. Martí March, de paralitzar les proves LOMCE de primària -camuflades sota el nom de proves IAQSE a les Illes Balears-.

Lamentem que aquesta decisió no s’hagi pres abans de l’anunci d’ajornament que es va fer en la sessió informativa del passat 19 d’abril. Aquesta situació d’incertesa ha provocat greus problemes organitzatius en els centres educatius.

Esperem que la decisió definitiva sigui la NO aplicació d’aquests proves fins que a les Illes Balears es tingui un model propi d’avaluació consensuat entre totes les parts implicades en el procés d’aprenentatge dels alumnes.

Convocatòria d’Assessors CEP

El BOIB d’avui publica la convocatòria específica per formar part dels CEP en qualitat d’Assessor de formació permanent.

La presentació de la sol·licitud (annex 4), i la documentació justificativa s’efectuarà en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la present resolució en el BOIB. Una còpia de la sol·licitud també s’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic sfc@dgfpfp.caib.es dins el mateix termini.

Download

A més, publica també la convocatòria per assumir la direcció de centres de formació permanent.

Download

 

Mesa sectorial “Comissió de Servei”

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit aquest divendres, 22 d’abril, per tractar l’esborrany sobre la convocatòria de comissions de servei per al curs 16/17.

Download

Tot i que l’esborrany exigeix haver participat en el concurs de trasllats previ, en algunes casos (motius familiar, pla de millora, etc…) es farà l’excepció per tal s’hi pugui optar.

El tràmit serà entre els dies 9 i 16 de juny.

Pla de millora o Pla d’innovació educativa

El pla de millora que presenta la Conselleria d’Educació i Universitat  té la intenció de donar continuïtat a aquells centres que ja han començat -o pretenen fer-ho- algun projecte d’innovació educativa. Encara sense pressupost assignat, triarà 30 centres o projectes (existeix la possibilitat de presentar projectes intercentres), seguint un barem estipulat a la convocatòria.

Donada aquesta circumstància, a proposta d’Alternativa, el pla passarà a anomenar-se Pla d’innovació educativa, nom que reflecteix millor l’essència del text. S’englobarà en un pla d’èxit escolar general que es presentarà més endavant.

Respecte del text inicial s’han modificat diversos aspectes:

 • Funcionaris interins docents: els centres que que s’acullin a algun d’aquests programes hauran de notificar-ho a conselleria per tal que, si hi hagués alguna plaça per a aquest col·lectiu s’especifiqués en el moment de fer la tria de places. L’interí haurà de fer la formació que el centre hagi decidit per desenvolupar el seu programa. Tot i que, en cas contrari, no hi haurà cap sanció prevista.  És només una informació i no una obligació .
 • Nous ítems: s’afegiran nous punts que serviran per baremar els projectes basats en els alumnes NESE o la situació socioeconònomica del centre.
 • Participació dels representants en el procés de selecció.
 • S’afegeix un període de reclamació en què els centres podran mostrar la seva disconformitat amb la puntuació del barem.

 

 

Sessió informativa Proves IAQSE (LOMCE)

La conselleria d’Educació i Universitat ha explicat al conjunt de les representacions sindicals les proves IAQSE.

Preàmbul i situació política

Donada la situació política que es viu i la incertesa que viu especialment la LOMCE, llei en tràmit de derogació al parlament espanyol, totes les Comunitats autònomes que NO governades pel Partit Popular faran front comú per poder no aplicar-la de la següent manera:

 1. Exigir al ministre en funcions una una conferència sectorial d’educació abans que acabi el mes d’abril per poder tractar el tema.
 2. En cas negatiu, les CCAA que no volen aplicar-la faran, de manera coordinada, accions conjuntes.

De moment, a nivell de les Illes Balears les proves de 3r i 6è de primària, previstes  per a finals del mes d’abril, s’ajornen a finals del mes de maig o principi de juny.

El director del IAQSE ha explicat com serán aquestes proves que, tot i seguir paràmetres de la normativa estatal, eviten dos dels punts més polèmics:

 1. Seran proves de diagnòstic i no acadèmiques
 2. No seran proves externes, les realitzaran els centres amb el personal del centre que el director/a cregui oportú. Entre altres motius, perquè el pressupost necessari per fer-les és inexistent.

Proves de 3r de primària: Es faran tenint en compte les aportacions del diferents centres que han fet arribar models de preguntes i es deixaran aplicar en el moment en què el centre ho trobi oportú.

Proves de 6è de primària: Són proves que arriben marcades des de Madrid. Han confirmat que serviran per aportar informació diagnòstica del resultats de l’alumnat, però que mai es faran servir per establir rànquings.Tot i que encara no s’han escollit els criteris específics per a les proves, han afegit la competència oral en les proves. A més, el resultat d’aquestes proves serà un únic ítem entre molts que formaran part de l’avaluació del centre i que s’utilitzarà per implementar un pla de millor posterior (sense pressupost ad hoc).

Per últim, el director del IAQSE, Sr. Pere Moià, ha fet saber que estan treballant en un model propi d’avaluació a les Illes Balears, que es farà de forma consensuada amb la comunitat educativa.

Download

 

 

 

Convocatòria d’interins 16/17

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 d’abril de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-2017 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

Novetats :

 • Termini de presentació de sol·licituds del 13 al 29 d’abril. No espereu al darrer moment.
 • Increment de la puntuació màxima per formació de 25 a  30 punts.
 • Continua l’adjudicació diferenciada per cosos. No apliquen la llista única.
 • Possibilitat d’estar en situació de no disponible en qualsevol moment sense haver de justificar-ho. Aquesta situació serà per trimestres escolars i es podrà passar a disponible a cada canvi de trimestre.
 • Es tendrà en compte la situació de discapacitat en l’adjudicació de places.
 • S’haurà d’acreditar , en el mateix procés de sol·licitud la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.
 • La puntuació de les titulacions d’idiomes han sofert petites variacions i només es valorarà la de nivell superior del mateix idioma.
 • Valoració de l’experiència docent a universitats públiques.
 • Es mantenen algunes excepcions per impartir determinades especialitats o funcions , amb l’obligació de seleccionar totes les especialitats o funcions a les que pot optar l’aspirant.

Download

Mesa EXTRAORDINÀRIA d’educació: Pla de millora de centres

Conselleria, representada pel director general de Planificació i Centres, la directora general de Personal Docent i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, ens havia convocat per presentar-nos els esborranys de dues resolucions vinculades:

-Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la implantació de plans integrals de millora dels centres en el curs 2016-2017

– Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats al Pla integral de millora per al curs 2016-2017 i 2017-2018 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears.

El Pla Integral de millora que presenta la Resolució serveix bàsicament per donar cobertura legal a aquells centres que ja estan aplicant mesures innovadores en el seu projecte de centre. D’aquest programa, sols se’n podrien beneficiar 30 centres (20 a primària i 10 a secundària).

Hem lamentat que aquest pla, que realment serà un pla pilot d’una durada de 2 cursos, no hagi anat precedit d’un estudi de la situació actual d’aquestos experiments a la nostra comunitat.

També hem lamentat que no s’hagin fet consultes prèvies a la presentació dels esborranys.

Ens han respost que han tengut temps perquè volen treure aquesta normativa aviat.

Però el punt més conflictiu, rebutjat per totes les organitzacions sindicals, ha estat el de “places amb perfil específic” (annex 1, punt sisè, 2,f). Hem debatut molt aquest punt que té repercussions en altres aspectes laborals com ara comissions de serveis, places per a docents interins.

Esperem que ens hagin escoltat i que el següent esborrany que ens presenti es faci ressó de les aportacions fetes a la reunió.

Pel que fa a la segona resolució, els punts no han estat conflictius. Bàsicament allò que vol Conselleria és que es faci una formació activa amb un límit de la part teòrica. Els assessors i assessores dels CEPs ja s’estan formant en noves metodologies i a més, dintre d’aquests plans integrals de millora, seran sobretot coordinadors.

Al final, encara que no estigués a l’ordre del dia, se’ns ha permès fer preguntes a la directora general de Personal. Havem aprofitat per interessar-nos per:

 • OPOSICIONS

 

NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

 • PEMAR

 

PLANIFICACIÓ N’ESTÀ FENT UN ESTUDI.

 • PROVES DE PRIMÀRIA

ENCARA NO HI HA RES CONCRET. HI ESTAN TREBALLANT.

La directora general de Personal Docent s’ha compromés a demanar una Mesa específica per debatre el desplegament de la LOMQE.