Arxiu mensual: novembre de 2015

Tràmit telemàtic interins vacances de nadal

Els propers tràmits telemàtics ordinaris seran amb les dates següents:

-entre el 4 i el 9 de desembre.

-entre el 30 de desembre i el 4 de gener. (Incorporació el dia 8 de gener)

Si entre el 9 i el 22 de desembre (inici de vacances) s’ha de fer alguna substitució de caràcter urgent serà de manera extraordinària (telefònicament).

Mesa Sectorial 26/11/2015

A la mesa sectorial de dijous,26 de novembre de 2015, amb l’ordre del dia:

Proposta d’acord per la recuperació de la paga extra i dels sexennis. 

Es tracta el punt 9 de la Taula reivindicativa pel qual l’Assemblea de Docents de les Illes Balears va convocar una vaga indefinida encara vigent.

-La situació jurídica és la mateixa que existia en el mes de juliol quan es van convocar els comitès de Vaga per arribar a acords puntuals que afectaven a la taula reivindicativa i es va ratificar posteriorment en la Mesa Sectorial. Demanem que s’actuï de la mateixa manera que amb el punt de la substitució immediata de docents.

-Instem al Conseller, Sr. Martí X. March, que convoqui el comitè de vaga de l’Assemblea de Docents i tanqui definitivament el conflicte educatiu que va encetar el Govern anterior.

-Per coherència, no hem participat de la negociació d’aquesta Mesa Sectorial.

No obstant això, no ens oposem, de cap de les maneres, que els docents recuperin tots els drets perduts durant tots aquests anys i, com expliquem en línies superiors, instem al conseller a arribar a acords amb el Comitè de Vaga de l’Assemblea de Docent i no menystingui la gran força que ha tingut aquest moviment durant els darrers quatre anys.

La mesa sectorial ha arribat als acords que podeu consultar aquí.

Recuperació sexennis i paga extra

Les principals novetats són:

Recuperació Paga extraordinària de 2012: 12’5% primer semestre de 2016 i la resta amb data límit gener de 2017.

-Aixecament  de sexennis: tots els col·lectius els començaran a cobrar el setembre de 2016 (sempre que compleixin els requisits mínims de formació)

cropped-logoalternativa.png

Nou portal de personal docent interí

La Conselleria d’Educació i Universitat posa en marxa el portal del personal interí on hi podeu trobar:

1.Resultats de l’adjudicació setmanal

2.Llistes d’interins (amb el número d’ordre)

3.Accés al tràmit telemàtic de tria de places (substitucions)

interins

Sabies que…horaris dels docents electes en el consell escolar

En molts centres escolars de les Illes Balears s’han fet -o se n’han de fer- eleccions per renovar els membres del claustre que formaran part del Consell escolar. Aquest càrrec comporta possibles modificacions en l’horari dels docents.

Infantil i Primària: El docent que formi part del Consell Escolar ha d’incloure les sessions dins dels 5 períodes complementaris establerts en les instruccions d’inici de curs.

(Reunions del claustre, de revisió i concreció dels currículums, de coordinació d’equips docents o d’àrea, d’avaluació, del consell escolar i d’altres coordinacions).

Secundària: El professorat que sigui membre electe del consell escolar ha de tenir assignats dos períodes complementaris a compte de les reunions del consell i de les comissions.

Recordem que aquest curs l’horari està format per 20 hores lectives, 6 hores complementàries (guàrdies i vigilàncies de pati, tutoria de l’alumnat i de famílies, reunions de departament i coordinacions, manteniment de laboratoris, tallers i aules específiques, activitats de suport i d’ampliació, etc) i 4 hores dedicades a les reunions d’equips docents, tant en sessió ordinària com en sessió d’avaluació, reunions de claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a horari fix..

nen_consell_escolar1

Mesa Sectorial 20 de novembre de 2015

El punt de l’ordre del dia de la Mesa Sectorial de dia 20 de novembre de 2015:

-Proposta de negociació per a la recuperació de la paga extra i dels sexennis  afecta directament al punt 9 de la taula reivindicativa de la vaga –encara vigent- convocada per l’Assemblea de Docents:

-Recuperació dels complements perduts i reconeixement de nous sexennis des de l’1 de juny de 2012.

El sindicat Alternativa Docent expressa:

-La vaga convocada no permet, legalment, tractar el punt anterior en Mesa Sectorial sense prèviament haver convocat també el comitè de vaga, com ja va ocórrer el dia 20 de juliol de 2015 per tractar el punt de les substitucions immediates, inclòs en la taula reivindicativa. En aquella ocasió es va arribar a un acord entre totes les parts i va ser ratificat posteriorment en la corresponent Mesa Sectorial. Demanem que s’actuï de la mateixa manera.

-Durant els dies 13, 14 i 15 d’octubre, 5000 docents van expressar la seva opinió sobre la proposta d’acord  i encara no s’ha donat una resposta formal als representats de l’Assemblea de Docents. Instem al Conseller, Sr. Martí X. March, a reobrir les negociacions per escoltar la veu dels docents que van emetre el seu vot i arribar a un acord global i satisfactori per a totes les parts implicades en el conflicte en què ens trobem.

Per tots aquests motius, Alternativa Docent no participarà en la negociació de la Mesa Sectorial de dia 20 de novembre de 2015.

Af3

Grup de treball CEM Santa Eulària des Riu

Alternativa docent Va ser convidada per part de la Presidenta del CEM de Santa Eulària, Sra. Edu Sánchez Meroño, a participar amb el del grup de treball del CEM, el del dia 10 de novembre del 2015. Assistim a la sessió en què es va establir el pla d’actuació per elaborar la proposta del guió ISE 2014-2016 del CEM.

El ISE és l’informe sobre educació del municipi que elabora el CEM, a través del grup de treball, i en què  es recullen els següents punts:

 • anàlisi de la població, es té en compte dades generals i població en edat escolar obligatòria.
 • els centres docents, es contemplen els centres de primer cicle d’Infantil, segon cicle d’Infantil i Primària, centres de Secundària, CEP, centres privats i centres estrangers.
 • professorat, personal PAS i altres, es recullen les dades sobre professorat, EOEP, CEP, CEP, departament d’inspecció, baixes i estabilitat del professorat, personal PAS, ATE, fisioterapeutes, interpretis de signes, ajudants i auxiliars lingüístics.
 • alumnat, primer cicle d’E. Infantil (alumnat i ràtios), segon cicle d’E. Infantil (alumnat i ràtios), E. Primària (alumnat, ràtios i alumnat que promociona), ESO (alumnat, ràtios, alumnat que promociona i que reben el títol), Batxillerat (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que promociona i que reben el títol, alumnat que supera les proves d’accés a la Universitat), FP Bàsica (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que promociona), Cicles Formatius (alumnat, ràtios, distribució per modalitats, alumnat que rep títol), moviment de l’alumnat (altes i baixes segons nivell educatiu i curs escolar), CEP (alumnat, ràtios, alumnat que rep el títol).
 • ensenyament en llengües estrangeres, EOI, escola municipal, altres.
 • Atenció a la diversitat, tipologia de l’alumnat, alumnat NESE per nivell educatiu, percentatge de l’alumnat NESE respecte a l’alumnat general per nivells educatius, alumnat d’altes capacitats, uns altres.
 • avaluació diagnòstic, competències lingüístiques en català, castellà i anglès, competència matemàtica.
 • altres estudis municipals, oferta d’estudis municipals (tipologia de cursos, alumnat, alumnat que rep títol) i Escola Municipal de Música.
 • beques i ajudes, de l’Ajuntament (beques d’estudi, programes i ajudes concedides), ajudes als centres (quantitat concedida), ajudes socials per estudis (quantitat concedida). Del Consell Insular Eivissa (beques d’estudi i ajudes concedides, beques de viatges, programes i ajudes concedides). De la Conselleria (beques d’estudi, programes i ajudes concedides, transport escolar, menjadors, escoles matineras, programa de reutilització de llibres).
 • pressupost municipal per a Educació, Serveis Socials i famílies.
 • actuacions municipals als centres educatius, manteniment i millores, programes socials, jornades d’educació, educació vial, programes culturals, programes esportius).
 • participació educativa, CE dels centres, associacions de mares i pares, CEM, comissió d’infància i adolescència, xarxa escola (directors i APIMES), agenda escolar 21, ple infantil-juvenil, sindicats docents).
 • propostes de millora i de futur, a saber en funció de l’evolució de l’informe.
 • fonts d’informació.
 • agraïments.

Aquets punts s’aniran desenvolupant al llarg del curs en successives reunions i, una vegada finalitzat, es publicarà per donar a conèixer l’estudi realitzat.

cropped-logoalternativa.png

Coordinació de cicle a Educació Infantil i Primària

Després d’algunes consultes que ens han arribat sobre el paper dels coordinadors de cicle en educació Infantil i Primària, hem pogut esclarir quina és la situació d’aquesta figura durant el curs actual (2015/2016):

-la LOMCE no reconeix aquesta figura i, en el desenvolupament curricular de les Illes Balears, no s’ha contemplat la possibilitat de fer-ho.

-Malgrat molts centres mantenen aquesta estructura interna,  els docents que l’exerceixen NO computaran a efectes de puntuació per a concursos de trasllat, etc…

De cara al proper curs (2016/2017), en el desenvolupament curricular LOMCE a les Illes Balears -si res no ho canvia- s’habilitarà una doble coordinació a l’etapa de Primària: una, per als 3 primers cursos (1r, 2n i 3r) i la segona, per al segon cicle (4t, 5è i 6è).

Primaria

Mesa Sectorial 13/11/15

En la mesa Sectorial d’avui, 13/11/2015 s’han tractat els següents temes:

1.Criteris de plantilla orgànica.

-Primària

Es manté l’essència del document anteriorment presentat (el podeu consultar aquí). El Govern treballa per aconseguir una plantilla orgànica estable. Per aquest motiu, han augmentat el nombre de places d’ Atenció a la diversitat. Així es podrà donar destinació definitiva a molts mestres que encara no la tenen i es podran treure places de cara a futures oposicions.

Les places en plantilla de l’especialitat d’atenció a la diverstitat (AD) se substituiran amb places de plantilla de PT quan el titular es jubili. Ens han informat que només són 4 places aquest curs i que es deu a què la Direcció General d’Innovació està treballant en una nova estructura per a l’atenció a la diversitat, on s’hi veuran canvis en les funcions de certes figures. En tenir més informació, us la farem arribar.

-Secundària

Les plantilles es continuaran fent amb un criteri de grups de 25 alumnes mínim dels darrers 4 anys.

En el còmput s’han inclòs 2 hores setmanals de desdoblament d’anglès, 1 hora de biologia i geologia, 1 hora de física i química, de tecnologia, d’informàtica i de segona llengua perquè la LOMCE així ho indica.

Un dels grans canvis el trobem en la creació de la primera plaça d’una especialitat a partir de les 10 hores, i no a partir de les 15, com en el document anterior. En consonància amb la desaparició d’una plaça, que també es produeix amb 10 hores.

Quant a la plantilla bàsica del departament d’orientació, les grans línies continuen igual. No es crearan noves places d’àmbit pràctic perquè amb la normativa LOMCE perden hores. Això no obstant, no se’n perdrà ni una sola de les que fins ara existeixen.

-Cicles Formatius

 Han promès, en la planificació de quota de professorat, el desdoblament dels grups de pràctiques.

De la resta de grups (centre d’adults, de règim especial, d’educació especial…), se’n parlarà properament, seguint un calendari que ens facilitaran.

Tots aquests elements formen part dels criteris de la plantilla orgànica dels centres.  El govern ha de presentar els criteris per crear la plantilla de quota, que completarà el nombre total de docents als centres.

2.Modificacions en el procés de substitucions

Degut a la gran quantitat de renúncies que reben en el moment de prendre possessió i el gran perjudici que això suposa als centres i a l’alumnat, han hagut de modificar el procediment i reduir els casos que permeten una renúncia. Així, el procediment queda de la següent manera:

Participació: Voluntària. S’hi pot participar o no i es poden escollir totes les places que es creguin convenients.

Acceptació: En el cas d’haver participat en el procés, la incorporació en la plaça és obligatòria excepte en els casos de maternitat, baixa mèdica, de força major o circumstàncies excepcionals.

Aquest procediment es posarà en marxa quan aparegui en el BOIB. En dues setmanes aproximadament.

A més, estudiaran la possibilitat de donar a conèixer la durada aproximada de la substitució.

3.Docents de Formació Professional

Faran pública la modificació que Alternativa Docent ja havia demanat durant l’estiu. Els docents exclosos per no tenir la formació pedagògica (màster universitari) seran readmesos en les llistes i podran optar a substitucions sempre que aportin un document on es comprometin a inscriure’s al Màster que la UIB,  oferirà durant el proper any (a partir de gener) o un master equivalent d’una altre comunitat autònoma. El Màster de la UIB, només el podran cursar durant aquest curs aquells docents que estiguin exclosos de les llistes. A partir del curs vinent (2016/2017) estarà obert a tothom que el vulgui dur a terme.

4.Altres

Hem demanat si, com s’havien compromès tant la Presidenta del Govern de les Illes Balears, Sra. Francina Armengol com el Conseller d’educació i universitat, Sr. Martí X. March, els docents seríem tractats de la mateixa manera que la resta de treballadors públics i ens pagarien els sexennis a partir del mes de gener. Ens han contestat que es convocarà una Mesa Sectorial específica per negociar aquests termes. Cal recordar que és un dels punts de la taula reivindicativa que manté convocada una vaga indefinida per part de l’Assemblea de Docents de les Illes Balears a la qual, per cert, encara no s’ha tornat a convocar per intentar arribar a un acord.

Convocatòria Mesa Sectorial 13-11-2015

Divendres, 13-11-2015, a les 12:00 hores, hi ha convocada Mesa Sectorial d’educació per tractar els documents que Alternativa docent us apropa:

Resolució criteris de plantilla : La creació de la plantilla orgànica de cara al curs vinent.

-Modificació procés ordinari d’adjudicacions: Es proposa que en els procés d’adjudicació ordinari (telemàtic) sigui de participació voluntària, però s’obligarà a acceptar la plaça si s’hi ha participat. Excepte en cas de baixa mèdica, per maternitat, etc…

Modificació bases convocatòria d’interins: S’ofereix la possiblitat als docents tècnics de formació professional d’accedir al lloc de feina tot i no estar en possessió del títol universitari de formació pedagògica exigit per la normativa.  A canvi, hauran de comprometre’s per escrit a matricular-se en aquesta formació i aprofitar-la.

En acabar la Mesa Sectorial us en farem un resum.

Af3

 

 

 

 

 

Af3

Tens diferents possibilitats per formar part del Sindicat Alternativa:

Afiliació: 30€/ any  o 15€ (mitja jornada i/o situació d’atur

Amic d’Alternativa: Pots fer un donatiu sense haver-te d’afiliar.

És molt fàcil fer-ho:

1)Descarrega’t i completa amb les teves dades el full d’afiliació.Full afiliació

2)Descarrega’t el sobre, tanca’l i deixa’l a la bústia.    Sobre Alternativa

 

Si tens dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres:

info@sindicatalternativa.cat

facebook.com/alternativa.docent

@sindalternativa